Muhtarlık Tüzüğü

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No: 04/04/1945 – 3/2412

ŞEHİR VE KASABALARDAKİ MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR KURULLARI TÜZÜĞÜ

Dayandığı Kanun Tarihi – No: 10/04/1944 – 4541

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No: 26/04/1945 – 5991

BÖLÜM 1 : GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 – Şehir   ve   kasabalarda   mahalle   muhtar   ve   ihtiyar  kurullarının  ne  yolda   seçilecekleri  ve  görevlerini  nasıl yapacakları aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir.

Madde 2 – Şehir ve kasabalarda kurulu bulunan ve Belediye Kanununun (8) inci maddesine  göre  belediye  meclisinin   ve  o yer idare kurulunun kararı ve valinin onaması ile yeniden kurulacak olan mahallelerde bir muhtar  ve muhtarın  başkanlığında   bir ihtiyar kurulu bulunur.

Madde 3 – Yapılacak işler bakımından bir kaç mahallenin bir  muhtar  ve  ihtiyar  kuruluna  bağlanması  veya  bir   mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar kurulu bulunması o kısımda oturan belediye seçmenlerinin çokluğu tarafından  imzalı bir   mazbata ile  veya yerin en büyük mülkiye memurluğunca görülecek idari lüzum  üzerine  belediye  meclisinin  kararına  ve   o   yerin   en büyük  mülkiye memurunun onamasına bağlıdır.

Bu suretle mahallelerin birleştirilmesinde, muhtarlığa bağlanacak ev sayısının  (1000) den  fazla  olmaması  ve  bir  mahallede birden fazla muhtar bulundurulması halinde de bir muhtara verilecek ev sayısının (300) den az olmaması gözönünde  tutulur.

Apartımanlarda bir ailenin oturduğu her  daire bu  işde  bir  ev  sayılır. Bir  mahallede  birden  fazla  muhtar  ve  ihtiyar  kurulu bulunursa bunlara birer sıra numarası verilir.

Madde 4 – Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu, bir muhtar ile dört üyeden kurulur, kurulun dört yedek üyesi vardır.

BÖLÜM 2 : MUHTAR VE İHTİYAR KURULLARININ SEÇİMİ

Madde 5 – Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu ile bunların yedek üyeleri mahalle halkı tarafından seçilir. Bu seçim her dört yıllık bir dönem sonunda yenilenir.

Madde 6 – Bir seçim dönemi içinde her hangi bir sebeple olursa olsun seçimin yenilenmesi  halinde  yeni  muhtar  ve  ihtiyar kurulu üyelerinin görevi o dönem sonunda biter.

Madde 7 – Seçimin belediye meclisinin belli seçim yılı içindeki Aralık ayında bitirilmesi şarttır.

Madde 8 – Seçime katılmak ve oy vermek için:

1 – Türk olmak,

2 – Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydanberi o mahallede oturmakda bulunmuş olmak,

3 – (18) yaşını bitirmiş olmak,

4 – Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik  ve  sahte  kağıtları  bilerek  kullanmak, inancı  kötüye   kullanmak  gibi  yüz kızartıcı suçlardan biri ile veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veyahut kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, lazımdır.

Madde 9 – Subaylar, erat, askeri memurlar ve polisler mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu seçimlerinde oya katılamazlar.

Madde 10 – Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar kurulu üyeliğine seçilmek için:

1 – Türk olmak,

2 – Seçim başlamadan önce en aşağı bir yıldanberi o mahallede oturmakta bulunmuş olmak,

3 – (25) yaşını bitirmiş olmak,

4 – Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik  ve  sahte  kağıtları  bilerek  kullanmak, inancı  kötüye   kullanmak  gibi  yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

5 – Türkçe okur yazar olmak, şarttır.

Madde 11 – Milletvekilleri, İl   Umumi   Meclisi   üyeleri, subaylar, erat, askeri  memurlar, yargıçlar,  genel,  özel   ve   katma bütçelerle idare edilen daire ve kurumlardan aylık alan memurlar, mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu üyeliğine seçilemezler.

Madde 12 – Muhtar ve üye olmak için gereken ve (10) uncu maddede yazılı olan şartlardan  her  hangi  birine  bozukluk  gelir veya (11) inci maddedeki durumlardan her hangi biri gerçekleşirse muhtarlık ve üyelik sıfatı kalkar.

Muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin talim ve manevra maksadiyle 45 günden fazla silah altına alınmaları halinde  de  yukarıdaki hüküm uygulanır. Ancak bu sıfatın kalktığına ve üyelerden birinin çekilmesinin kabulüne veya  vazifeye  devamsızlık  sonucu  bir üyenin çekilmiş sayılmasına, seçimi onamağa yetkili bulunan makamlarca karar verilir.

Madde 13 – Ana,  baba,  büyük  ana, büyük  baba,  evlat,  kardeş, kaynana, kayınbaba, büyük  kaynana, büyük  kayınbaba, damat, gelin, enişte, kayınbirader, baldız ve görümceler mahalle muhtar ve ihtiyar kurulunda birleşemezler.

Birleşmeye engel derecedeki hısımlık muhtarla ihtiyar kurulu üyelerinden birisi arasında olursa üye olanın  yerine  en  çok  oy almış bulunan yedek üye getirilir.

İhtiyar kurulunda birleşmesi yasak olanlar seçilmiş ise en çok oy kazanmış olan, bu da eşit ise  evli  olan  ve  evlilerden  yaşı büyük olan ve bu da eşit ise çocuğu çok olan üyelik sıfatını alır. Çocuk sayısının da eşitliği halinde kimin alınacağı ad çekme ile belirtilir.

Seçimden sonra dünür olanlar da yukarki hükümlere bağlıdır.

Madde 14 – Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu seçimi en büyük mülkiye memurunun veya memur edeceği  kimsenin  gözetimi altında yapılır.

Madde 15 – Seçime, belediye seçimi için Belediye Kanununun (34) üncü maddesine göre yapılmış  olan  son  defterler  esas tutulur. Bunun için yerin en büyük mülkiye memurunun emriyle belediyelerce bu  defterlerin  ikişer  örnekleri  çıkartılarak  seçim komisyonuna verilir.

Madde 16 – Yerin en büyük mülkiye memuru, muhtar ve ihtiyar kurulu seçiminin yapılması için, son belediye seçimine  esas olan  defterlerden  (10)  ve  (11) inci  maddelerde  yazılı  niteliklerde  oldukları  yapacağı  soruşturma  ile  anlaşılan  her  mahalle halkından üçer kişilik birer (seçim komisyonu) kurar ve işi komisyona ayrılan kimselere yazı ile bildirir.

Madde 17 – Seçimin nerede, ne gün ve saat kaçtan kaça kadar yapılacağı, oylar bir günde sandığa atılamayacaksa kaç  gün mühlet verileceği ve son günde hangi saate kadar oyların kabul olunacağı seçime başlanmadan  en  az  üç  gün  önce  yerin  en büyük mülkiye memuru tarafından seçmenlere duyurulacak şekilde uygun araçlarla ilan olunur.

Madde 18 – Seçim için belirtilen gün, saat ve yerde sandığa oy pusulaları  atılmağa  başlanmadan  önce  seçim  komisyonu, orada hazır bulunanlara sandığın  boş olduğunu  gösterdikten  sonra  dört  tarafını  sicimle  bağlayıp  düğüm  yerlerini  mühürler. Sandığın başka başka anahtarlarla açılır iki kilidi, üzerinde ince bir mektup sığacak kadar yarığı bulunur.

Seçim bir günde bitmezse oy atılması için belirtilen son dakikada oy atılacak yarık komisyon tarafından seçmenlerden en  az üç kişinin önünde bir kağıtla kapatılarak dört tarafından mühür  mumu  ile  mühürlenir  ve  iş  bir  zabıtla  belirtilir. Sabahları  belli saatte gene öylece açılır ve iş gene bir zabıtla belirtilir. Sandık en büyük mülkiye memurunun uygun göreceği yerde saklanır.

Madde 19 – Her seçmen kendi oy pusulasını getirip seçim komisyonu önünde sandığa  atmakla  ödevlidir. Hiç  bir  sebep  ve suretle  başkasının  adına  sandığa  seçim  pusulası  atılamaz. Seçim  pusulasında  seçmenin adı, soyadı, adresi, imzası  veya mühürü bulunur. Her seçmenin  elinde  nüfus  kağıdı  olduğu  halde  seçim  sandığının  başına  gelerek  seçim  defterindeki  adı karşısını imzalaması ve Türkçe okuyup yazmak bilmiyorsa mühür veya parmak basması gerektir.

Madde 20 – Muhtar ve ihtiyar kurulu üyelikleri seçimi bir arada yapılır. Her seçmen oy pusulasında muhtarlık  için  bir  kişinin ve ihtiyar kurulu üyeliği için de (8) kişinin adını yazar. Yazmak bilmiyenler güvendikleri kimseye sandık başında yazdırırlar.

Madde 21 – Oy  verilmesi  için  belirtilen  sürenin  sonunda  seçim  defterine  konulan  imza, mühür  veya  işaretlerin  sayısı, mahallede seçim hakkına sahip olanların sayısı ile  karşılaştırılarak  yarısından  eksik  olduğu  anlaşılırsa  iş  seçim  komisyonu tarafından bir zabıtla belirtilir. Bu halde seçim süresi yerin en büyük mülkiye memuru tarafından üç gün uzatılır ve uzatma işi  bu makamca   seçmenlere   duyurulacak  şekilde   uygun  araçlarla   ilan  olunur. Bu  sürenin  sonunda  oya  katılanların  sayısına bakılmayarak sandık açılır.

Madde 22 – Seçim bittikten sonra sandık, seçmenlerden hazır bulunanlardan  en  az  üç  kişinin  önünde  seçim  komisyonu tarafından  açılır. Oyların   sınıflanması   aynı   günde   bitirilemezse  oy  pusulaları  sandığa  konur  ve  sandık  (18) inci  madde hükümlerine göre kapatılarak saklanır.

Madde 23 – Sandık açıldıktan sonra oy pusulaları sayılarak seçim defterine  konulan  imza, mühür  ve  işaretlerin  toplamıyla karşılaştırılır. Oy pusulaları imza, mühür ve işaret toplamından az veya çok çıkarsa, seçim bozuk sayılarak iş bir zabıtla belirtilir ve seçim yenilenir.

Madde 24 – Oy pusulalarının toplam bakımından seçim defterindeki  imza, mühür  ve  işaretlere  uygun  olduğu  anlaşıldıktan sonra aşağıdaki şekilde sayılmasına başlanır :

A) Yazısı okunmıyan pusulalarla seçilenin kim olduğu belli olmıyan pusulalar bir tarafa ayrılır.

B) Muhtarlık ve üyelik niteliklerini taşımıyan adlar hesaba katılmaz.

C) Muhtarlık için bir kişiden fazla  ad  yazılmış  ise  birinciden  ve  üyelik  için  (8) kişiden  fazla  ad  yazılmış  ise  (8) inciden sonrakiler hesaba katılmaz.

D) Seçim  pusulalarının  sayılması  ve  sınıflanması  bu  suretle  tamamlandıktan  sonra  en  çok  oy kazanandan başlayarak sırasiyle her adayın kaç oy almış olduğu muhtar için ayrı, ihtiyar kurulu üyeleri için de ayrı olmak üzere belirtilir.

E) Eşit oy kazananlardan evli olan, evlilerden yaşı büyük olan, bu da eşit ise çocuğu çok olan üstün tutulur. Çocuk sayısında eşitlik varsa ad çekme yapılarak adı önce çıkan sırada öne geçer.

F) Muhtarlık oylarının sınıflanmasında en çok oy aldığı anlaşılan, muhtarlığa; ve ihtiyar kurulu üyeliği oylarının sınıflanmasında da en çok oy kazanandan başlayarak dört kişi asıl üyeliğe ve dört kişi de yedek üyeliğe ayrılır.

Madde 25 – Oyların  sınıflanması  yapıldıktan  sonra  seçim  komisyonu  tarafından  bir  mazbata  yapılarak  yerin  en  büyük mülkiye memurluğuna verilir.

Bu mazbatada:

A) Seçimin başlama ve bitme tarihi,

B) Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,

C) Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret  konulmuş  ve  kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,

Ç) Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,

D) Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy  kazandığı  (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı),

E) Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,

F) Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri  tarafından  haber  verilir  veya  ileri  sürülürse  bunun   neden  ibaret olduğu, gösterilir.

Madde 26 – Mahalle muhtarlığı ile ihtiyar kurulu asil ve yedek üyelerinin  seçimi  il  merkezine  bağlı  yerlerde  valinin  ve  ilçe içindeki yerlerde kaymakamın onamasiyle kesinleşir.

Seçim mazbatası kesinleştikten sonra dosyasında saklanarak tasdikli bir örneği iş  gördüğü  yerde  asılmak  üzere  muhtara gönderilir.

Madde 27 – Muhtar ve ihtiyar kurulu seçimlerinde bu tüzük hükümlerine aykırılık olduğu bir ay içinde seçimi onamağa  yetkili makamlar  yanında  ileri  sürülebilir. Gerek  bu  ve  gerek  (25) inci  maddenin  (F)  fıkrasına  göre  böyle  bir  ileri  sürme  seçim mazbatasında yazılmış bulunduğu halde bu makamlar tarafından soruşturma yapılarak kağıtları mahallenin bağlı bulunduğu  ilçe veya il idare kuruluna verilir.

İdare kurulları bu kağıtları inceliyerek en çok bir ay içinde kararını verir. İdare  kurullarının  verecekleri  bu  kararlara  karşı  her hangi bir makama itiraz edilemez. Karar seçimin bozulması yolunda ise en çok bir ay içinde yeniden seçim  yapılır. Bunun  için yeni bir seçim komisyonu kurulur. Seçimin bozulması seçim komisyonunun yaptığı  hatalara  dayanıyorsa  komisyon  hakkında (31) inci maddenin (Ç) fıkrası hükmü uygulanır.

Madde 28 – Seçimi onanmıyan  muhtarın  yerine  bir  ay  içinde  bir  başkası  seçilir  ve  seçimi  onanmıyan  üyelerin  yerine kendilerinden sonra oy kazanmış olan yedek üyelerden biri getirilir. Yedek üyelerden de bir veya bir kaçının seçimi onanmamak suretiyle asıl üyeliğe getirilecek yedek üye kalmazsa bir ay içinde boş üyelik sayısınca asıl ve tam sayıda da yedek üye seçimi yapılır.

Madde 29 – Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulları görevlerini yapmakta  savsadıkları  halde  vali  veya  kaymakamlar  kendilerine yazılı uyartıda bulunurlar. Bu uyartıya aldırmayarak direnenlerin işten eli çektirilerek yerlerine – varsa – geri kalan üyelerden  vekil tayin olunur.

İşten el çektirilenler hakkındaki kağıtlar en kısa bir zamanda idare kurulunca incelenerek verilecek karara göre ya  görevlerine yeniden başlattırılır veya görevlerine son verilir.

Madde 30 – Muhtarlık  ölüm, çekilme, vazifeden   çıkarılma, seçimin   onanmaması, 45   günden   fazla   askere  alınma  gibi sebeplerle veya her hangi başka bir şekilde boş kalırsa, yenisi seçilinceye kadar  vali  veya  kaymakam  mahalle  ihtiyar  kurulu üyelerinden birini muhtarlık görevlerini yapmağa yetkili kılar. Mahalle ihtiyar kurulu üyeliğinde boş yer olursa bu  yer  yedek  üye ile doldurulur. Yedek üye kalmamış bulunursa boşluk sayısınca yeniden seçim yapılır. Yeni seçimler bir ay içinde yapılır.

BÖLÜM 3 : SEÇİM CEZALARI

Madde 31 – Muhtar ve ihtiyar kurulları  seçimlerinde  yapılan  yolsuzluklar  hakkında  4541  sayılı  kanunun  15 inci  maddesi delaletiyle 1580 sayılı Belediye Kanununda yazılı) aşağıdaki hükümler uygulanır :

A) Sahte bir ad ve sıfat takınarak ve seçim hakkından yasaklı olduğunu saklıyarak kendisini  seçim  defterine  yazdıranlar  bir haftadan aşağı olmamak üzere hafif hapisle cezalandırılırlar.

B) Kendi seçilmek veya başka bir kimseyi seçtirmek kastiyle tehdit edenler, bir haftadan aşağı olmamak üzere  hafif  hapisle beraber beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar.

C) Seçim sandığını yetkisi dışında açan, seçim işiyle ilgili resmi kağıt  ve  defterleri  ve  seçim  komisyonunun  belirttiği  süre içinde açıkta duran ilanları ve seçim cetvellerini ve oy pusulalarını çalan veya parçalayanlar ve seçim işlerini önleyenler hakkında bir aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ile beraber ayrıca yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.

Ç) Seçim komisyonu üyelerinden bir veya bir kaçı veya hepsi her ne suretle olursa olsun seçimi ve tarafsızlığı bozacak bir  iş yaparlarsa altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis veya elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasiyle veya bu cezaların her ikisiyle birlikte cezalandırılırlar.

D) Seçim işlerinde memurluk yetkisini kötüye kullanan Hükümet memurları Türk Ceza Kanununa göre cezalandırılırlar.

E) Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu seçimleriyle ilgili kamu hakları davalarında zaman aşımı süresi, hükümden  önce  altı  ay, hükümden sonra bir yıldır.

BÖLÜM 4 : MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR KURULLARININ GÖREVLERİ

Madde 32 – Mahalle muhtar ve ihtiyar kurullarının göreceği işler şunlardır:

1 – (Nüfus Kanunu) na göre:

A) Kendilerini nüfus kütüğüne yazdırmamış olanlara ilmühaber vermek.

B) Nüfus kağıdını kaybedenlere, kendi imzalariyle verecekleri bildirime dayanarak ilmühaber vermek.

C) Doğum olaylarını nüfus  idarelerine  bildirmekle  ödevli  olan  baba, veli  veya  vasilerin  dolduracakları  olay  ilmühaberlerini onamak. (Bu ilmühaberlerde d oğan  çocuğun adı, soyadı, doğduğu  yer, tarih  ve  günü, baba  ve  anasının  adlariyle  soyadları, mahalle, sokak ve ev numarası, şahitlerin adları, soyadları, yaptıkları iş ve oturdukları yer gösterilir.)

Ç) Ölüm olayları için bulunduğu nüfus dairesine (ölüm gününden başlıyarak  en  çok  on  gün  içinde)  ilmühaber  vermek. (Bu ilmühaberde ölenin ve baba ve anasının adlariyle soyadları, ölenin evli olup olmadığı, evli ise kimin koca veya karısı olduğu, yaşı, işi, doğduğu yeri, ölümünün sebebi, günü ve mümkün ise saati yazılır.)

D) Yerleşmek maksadiyle veya altı aydan fazla devam edecek misafirlik sure tiyle yapılacak  yer  değiştirmelerinin  kütüklere yazılması için ilgililere ilmühaber vermek.

E) Sanat, sıfat, mezhep ve şekiller gibi hallerin nüfus kütüklerine yazılması için isteyenlere ilmühaber vermek.

2 – (1111) sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre:

A) Her yıl askerlik çağına giren erkeklerin nüfus kütüğündeki künyelerini gösteren cetveller üzerine gereken  veya  ilk  ve  son yoklama memurları veya askerlik şubeleri tarafından istenilen her türlü bilgileri vermek.

B) Sorulacak işler hakkında bilgi vermek üzere askerlik meclislerinde hazır bulunmak.

C) Askerlik şubelerince hazırlanan çağrı pusulalarını imza karşılığında alarak pusulalarda yazılı olanlar, mahallelerinde  iseler, kendilerine, değil iseler ana, baba, kardeş veya başka hısımlarına bildirmek ve  pusulalarda  gösterilen  günde  çağrılanları  çağrı pusulalarıyla birlikte alarak askerlik meclisine  gitmek  ve  çağrı  üzerine  gelmemiş  olanlardan  mahallelerinde  bulunmıyanların nerede, ne gibi işlerde bulunduklarını, mahallelerinde bulundukları halde askerlik meclisine  gelemiyecek  derecede  hasta  veya çürük olanların hastalıklarını veya çürüklüklerini ve hapiste olanlar varsa ne için ve nerede mahpus  olduklarını ve kaç  gün  hapis kalacaklarını, orta veya yüksek okullarda okuyanlar varsa, hangi okulda ne vakitten beri okumakta olduklarını askerlik  meclisine bildirmek.

Ç) Yoklama gününde yoklama cetvelindeki adlar okunurken adları okunanların gelip gelmediklerini ve gelenleri cetvelde  yazılı ad sahipleri olup olmadıklarını sorulacak soru üzerine bildirmek.

D) Askere yollama tarihinden başlıyarak sonu belirsiz kalanlar hakkında şahadetname vermek.

Eratın sonunun belirsiz sayılması için:

1 – Askerlik şubesi kayıtlarında askere gönderildiği yazılı olduğu halde yollama tarihinden başlıyarak beş yıl  resmi  bir  haber veya kıtasınca tasdikli bir mektubu gelmemiş bulunmak,

2 – Kıtaya girdiği hakkında şube veya kıtalarında kaydı bulunduğu halde o tarihten başlıyarak beş yıl a ynı  suretle   bir  haber alınmamış bulunmak, şarttır.

E) En büyük mülkiye memuru tarafından gönderilen ve askere çağrılanların adlarını taşıyan cetvelleri imza karşılığında  alarak cetvellerde  adları   yazılı  askerleri  çağırıp  istenilen  güne  kadar  hazırlanmalarını  ve  belli  günde  askerlik  şube  merkezinde bulunmalarını kendilerine, eğer mahallerinde değil iseler ana, baba, kardeş  veya  hısımlarından  kim  varsa  onlara  bildirmek  ve mahallerinde  bulunmıyanların   nerede   bulunduklarını  ve  ne  iş yaptıklarını  ana, baba, kardeş  ve  başka  hısımlarından  veya bildiklerinden sorup soruşturarak ve bulundukları yerleri bilinmiyenlerin ne vakitten beri mahalleden  çıkmış  olduklarını  anlıyarak cetveldeki

adları karşısına yazmak ve cetvelin altını onamak ve bu cetveli ve istenilenleri çağrılan günde beraber  alarak  en  büyük  polis amirine ve jandarma komutanına teslim etmek.

F) Toplanma gününde hazır bulunarak gelmiyenlerin, gelmemeleri hastalık veya mevkufluk veya mahpusluk gibi  bir  sebepten ileri gelip gelmediği hakkında ilgili memurlar tarafından istenilecek bilgiyi vermek ve anılan  sebeplerle  gelemediklerinden  dolayı bir ay süre ile yollanmaları geciktirilmiş olan kimseler için yeniden şahadetname veya rapor alarak şubelerine göndermek.

G) Askerlik çağında olanlardan on beş günden fazla bir  süre  ile  şubenin  bulunduğu  yerden  dışarıya  çıkmak  isteyenlerin, çıkmadan önce gidecekleri yerler hakkında verecekleri haberleri  kaydetmek  ve  şubelerine  bildirmek  ve  mahallerinde  on  beş günden fazla oturan  yabancıları  yoklama  sırasında, kaçak, kalıntı, yoklama  kaçağı, izinsiz  ve  saklıları  her  zaman  şubelere bildirmek.

3 – (1525) sayılı (Şose ve Köprüler Kanunu) na göre:

A) Yol vergisiyle ödevli olanlar için her yılın Şubat ayı başından  Nisan  ayı  sonuna  kadar  özel  muhasebelerinden  verilecek cetvelleri doldurup geri vermek.

B) Daimi veya geçici tahsildar tayini mümkün olmıyan yerlerde yol paralarını alıp ilgili özel muhasebe dairesine vermek.

C) İl genel meclislerince her yıl tayin edilen yapı süresinin bitmesinden bir ay sonra kendi mahallelerinde oturan ve  ödevlerini çalışmak   suretiyle   yapacak  olanların   belgelerini  denetliyerek bu  ödevlerini   yapmaktan   kaçınmış  olanlar  varsa, bunların cetvellerini ilgili özel muhasebeye vermek.

4 – (1086) sayılı (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu) na göre:

A) Sulh hakimleri önünde görülecek davalarla ilgili vekalatnamelerdeki imzaları onamak.

B) Adli kağıtların tebliği için gösterilen konutlarda tebliğ yapılabilecek kimse bulunmadığı zaman posta müvezzileri  tarafından bırakılacak kağıtları almak.

C) İmza koyamıyan veya yazı bilmiyen kimsenin kullanacağı mührü veya el ile yapacağı işareti onamak.

Ç) Adli müzaheret isteğinde bulunanların mahkemeye verecekleri şahadetnameleri yazmak (Bu  şahadetnamelerde  isteklinin sanat ve sıfatı, varlığının ve Devlete vermekte olduğu verginin miktarı ve ailesinin durumu ve dava giderini  vermeğe  erki  olmadığı yazılır.)

5 – (1412) sayılı (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu) na göre:

A) Yargıç veya cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın kolluk tarafından evlerde veya iş görülen yerlerle kapalı yerlerde yapılacak aramalarda hazır bulunmak.

B) Bir davayı temyiz isteğinde  bulunacak  kimselerin  yatırmak  ödevinde   bulundukları  depo  parasını   yatırmaktan   ayrıklı tutulabilmeleri için fakir oldukları hakkında ilmühaber vermek.

6 – (Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanun) hükümlerine göre:

A) Hayvanını satmak isteyenlerle hayvan satın alanlara ilmühaber vermek.

B) Ödettirilmesi gereken çalınmış hayvan bedelini mahalle halkına paylaştırmak.

C) Hayvan hırsızları ve yatakları hakkında zabıt tutarak kolluğa vermek.

7 – (797) sayılı (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu) hükümlerine göre:

Mahallede her geçen ay içindeki ölüm olaylarını ertesi ayın on beşine kadar varidat dairelerine yazı ile bildirmek.

8 – (Tahsili Emval Kanunu) hükümlerine göre:

A) Yapılacak hacizlerde hazır bulunmak.

B) Borçlarını ödemekte direnenlerin varlıkları olup olmadığı hakkında ilmühaber vermek.

9 – (393) sayılı (Muzır hayvanların itlafı hakkındaki kanun) hükümlerine göre:

Hayvanların  öldürülmesi  için  kullanılacak  silah  ve  başka  şeyleri  mücadele  mevsiminde  mücadele  kurulundan  makbuz karşılığında alarak zararlı hayvanları öldürmekle ödevli bulunan şehir ve kasaba halkına dağıtmak ve mevsimin sonunda  silahları ve kullanılmamış maddeleri toplayarak mücadele kuruluna teslim etmek.

10 – (1580) sayılı (Belediye Kanunu) na göre:

Seçim işinin yapılmasına bakmak üzere belediye başkanı veya belediye şube müdürleri  tarafından  yazı  ile  verilecek  haber üzerine mahalle halkı arasından belediye seçim hakkı olanlardan, okur yazarlar üstün tutulmak üzere, gizli oyla iki kişi seçmek.

11 – (Tedrisatı İptidaiye Kararnamesi) ne göre:

A) Her yıl ilk okullar açılmadan on beş gün önce semtin bağlı bulunduğu ilk  okulun  başöğretmeni  ile  birlikte  mahalle  sınırı içinde oturan ve mecburi öğretim yaşında olan çocukların cetvellerini yaparak mühürlemek.

B) Bu cetvellerde adları yazılı çocuklardan okula devam etmek ödevinde  olanları, okulların  açılmasından  önce  on  beş  gün içinde velilerine bildirmek.

C) İlkokula devam etmeyen çocuklar hakkında yapılacak her türlü bildirme ve takiplere aracılık etmek.

12 – (2613) sayılı (Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu) na göre:

Kadastro komisyon veya postaları, keşif, ölçme  ve  incelemeler  yapmak  için  konutlara  girerlerken  komisyon  veya  posta başkanlarının istekleri üzerine hazır bulunmak.

13 – (2644) sayılı (Tapu Kanunu) hükümlerine göre:

A) Sahiplerinin verecekleri bildirimle yetinilerek yapılacak malını ve hakkını kullanma işlemlerinin dışında kalan  gayrı  menkul mallara ilişkin bağıt ve kütüğe geçirme işlerinde gayrimenkulün sınırı ve diğer vasıfları hakkında sahipleri tarafından verilecek bildirimleri onamak.

B) Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi  tarihinden  önce  ölen  kimselerin  mirasçıları  tarafından  yaptırılacak  intikal  işlerinde ilmühaber vermek.

C) Kayıt ve senetlerine fotoğraf yapıştırmak isteyenlerin hüviyetlerini  ve  işin  ilişkin  olduğu  gayrimenkulün  sahibi  olduğunu gösterir ilmühaber vermek.

Ç) Tapu işlemlerinde tapu dairelerince istenilecek hüviyeti onama ilmühaberlerini vermek.

14 – Mahallede oturanlarla yakından ilgilenerek mahalleye girdiğini haber aldığı hüviyeti belirsiz, ve şüpheli kimseler  hakkında kolluğa haber vermek.

15 – (1593) sayılı (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu) na göre haber verilmesi mecburi olan  salgın  ve   bulaşıcı  insan h astalıklarını haber aldığı gün hemen şehir ve kasabada bulunan resmi sağlık kurumlarından birine ve en büyük  mülkiye  memuruna  yazı  ile bildirmek.

16 – (1234) sayılı (hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanun)hükümlerine  göre   haber  verilmesi  mecburi  olan  salgın  ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını haber aldığı gün hemen şehir ve  kasabada  bulunan  resmi  veteriner  kurumlarından  birine  ve  en büyük mülkiye memuruna yazı ile bildirmek.

17 – (2906) sayılı  (Nebatları  Hastalık  ve  Zararlı  Böceklerden  Koruma  Kanunu)  hükümlerine   göre   bitkilere   zarar  veren böceklerin çıktığını haber aldığı gün hemen şehir ve kasabada bulunan resmi ziraat kurumlarından birine  ve  en  büyük  mülkiye memuruna yazı ile haber vermek.

18 – Yardıma muhtaç olanlara fakirlik ihtiyaç ilmühaberlerini vermek.

19 – Mahallede oturanlar hakkında resmi kurumlar tarafından istenilen iyi hal kağıtlarını yazmak  ve  konut  senedini  onamak.

20 – Bakanlar Kurulunca, halkın ihtiyaçlarını  karşılamak  ve  kamu  hizmetlerini  kolaylaştırmak  üzere  karar  altına  alınacak işlerden o mahalleye ilişkin kısımları uygulamak,

(Bu işlerin nasıl görülecekleri hakkında kararlarda ayrıca açıklık varsa bu yolda, yoksa ihtiyar kurullarının çokluğu ile  görülür.)

21 – (1918) sayılı (Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun) hükümlerine göre:

A) Kanunun kaçakçılık saydığı eylemleri, bunları  önlemek  ve  kovalamakla  ödevli  bulunan  en  büyük  mülkiye  memuruna, gümrük ve tekel memurlarına veya  polis  müdürü, merkez memuru, komiser, muavin  ve  memurlarından  birine  veya  jandarma komutan, subay ve eratından birine veya sınır ve kıyılarda gümrük muhafaza kıtaları subay, erat ve memurlarından birine yazı  ile haber vermek.

B) Kaçakçılık eylemlerini önlemek ve kovalamakla ödevli memurların b ulunmadığı  yerlerde  kendisi  kaçakçılığı  önlemek  ve kovalamakla beraber işi hemen gümrük ve tekel memurlariyle en büyük mülkiye memuruna bildirmek.

C) Kaçak  eşya  bulunduğundan  şüphe  edilen  özel  evlerde ve herkese açık bulunmadıkları zaman dükkan, mağaza, ticaret veya  alış  veriş  yapılan özel evler, depo, ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, tiyatro, gazino, kahvehane, bar, dansing ve bunlara benzer yerlerle eklentilerinde yapılacak aramalarda hazır bulunmak.

22 – (904) sayılı (Islahı Hayvanat Kanunu) hükümlerine göre:

Mahallelerinde bulunan aygır ve boğaları muayeneleri yapılmak üzere ilgili veteriner veya ziraat memurlarına bildirmek.

23 – (541) ve (1056) sayılı (Pamuklara arız olan haşarat  ve  emrazın  imha   ve   tedavisi   ve   tohumlarının  islahı  hakkındaki kanunlar) hükümlerine göre:

Pamuk mahsulüne her hangi bir böcek veya geçici bir hastalık geldiğinde:

Hükümetçe ilan edilen fenni kısıntı  ve  usullere u yduklarını  gösteren  ziraat  idarelerinin  şehadetnamesini  almadan  pamuk çekirdeği, pamuk ve çekirdekli pamuk, koza, pamuk bitkisi ve kısımlarını kullanan, saklayan, bir  yere  bırakan  veya  memleket içinde hastalıksız ve pamuk bölgesi olan yerlere taşıyanları en büyük mülkiye memuruna bildirmek.

Madde 33 – I – Yukarki maddede yazılı görevlerden muhtarın yalnız olarak göreceği kısımlar şunlardır:

(1) sayılı bendin (B.D.E) harflerinde,

(2) sayılı bendin (G) harfinde,

(3) sayılı bendin (B) harfinde,

(7,14,15,16,17,23) sayılı bendlerde,

yazılı işler.

II- Bu görevlerden ihtiyar kurulunun çokluğu ile görülecek kısımlar şunlardır:

(1) sayılı bendin (A) harfinde,

(2) sayılı bendin (A.B.C.Ç.D.E.F ) harflerinde,

(3) sayılı bendin (A.C.) harflerinde,

(4) sayılı bendin (A.C.Ç) harflerinde,

(5) sayılı bendin (B) harfinde,

(6,8,9,10,11,12,13,18,19,22) sayılı bendlerde,

yazılı işler.

III – Bu görevlerden muhtarların iki şahit önünde görecekleri kısımlar şunlardır:

(1) sayılı bendin (C.Ç) harflerinde,

yazılı işler.

IV – Bu görevlerden yalnız iki üyenin göreceği kısımlar şunlardır:

(5) sayılı bendin (A) harfinde,

(21) sayılı bendin (C) harfinde,

yazılı işler.

V – (4) sayılı bendin (B) harfinde yazılı görev muhtar veya ihtiyar kurulu  üyelerinden  her  hangi  biri  tarafından  ve  (21)  sayılı bendin (A, B) harflerinde yazılı görevler muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinden her biri tarafından yapılır.

BÖLÜM 5 : HARÇLAR VE TARİFELER

Madde 34 – Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulları tarafından (vatandaşların kendi özlük işlemlerine esas  olacak  nitelikte  olmak üzere) görülecek hizmetlere karşılık olarak ilgili iş sahiplerinden harç alınır ve alınan harç miktarı gerek iş sahiplerine  verilen her türlü kağıtlarda ve gerek muhtarlıkta bulunan harç defterinde gösterilir.

Madde 35 – Muhtarların  hangi  işlerden  ne  miktar  harç  alacakları  her yıl başında il içindeki bütün şehir ve kasabalar için il idare kurullarınca kararlaştırılacak bir tarife ile belirtilir ve ilan olunur.

Muhtarlar bu tarifenin valiler tarafından tasdikli bir örneğini muhtarlık odasında iş sahiplerinin görebilecekleri yerde asılı  olarak bulundurmak ödevindedirler.

Madde 36 – Harç tarifesinin yapılmasında tarifenin uygulanacağı şehir veya kasabanın ekonomi durumu, halkın geçim düzeyi ve yaşama şartları ve bu harçları ödeme yeteneği gözönünde tutulacağı gibi muhtarlık işlerinin yürütülmesi için gerekli olan kira, ısıtma, aydınlatma ve hizmetçi ücreti gibi giderler de gözetilir.

Madde 37 – Fakirlikleri, en büyük mülkiye memuru tarafından kabul edilenlerden  ve kanun  ve  tüzüklerin  bir  kamu  hizmeti olarak muhtarlara ve ihtiyar kurullarına yüklettiği görevlerden harç alınmaz.

Madde 38 – Muhtarlık işlerinden alınacak harçlar yalnız muhtarlara aittir.

Muhtarlık işlerinin yürütülmesi için gerekli olan kira, ısıtma, aydınlatma, hizmetçi ücreti, kırtasiye gibi  giderler  bu  harçlardan ödenir.

BÖLÜM 6 : TÜRLÜ HÜKÜMLER

Madde 39 – Muhtar, kendisine çalışma yeri olarak belli bir yer ayırmak ve bu yerde gündelik işlerini görmeğe  yetecek  kadar günün belli saatlerinde bulunmak ve bunu mahalle halkına ilan etmek ve yerin en büyük mülkiye memuruna bildirmek ve çalışma yerinin giriş kapısının uygun bir yerine muhtarlığın başlığını taşıyan bir levha koymak ödevindedir.

Madde 40 – İhtiyar   kurulu   asli   üyeleri   haftada   en  az   iki  defa  belli  saatlerde  muhtarın  çalışma  yerinde  toplanmak ödevindedirler. Bu saatlerin dışında muhtarın çağrısı üzerine toplanırlar.

Madde 41 – Muhtar ve ihtiyar kurulu üyeleri, görevlerini günü gününe görürler ve her hangi makbul sebepler olmadıkça  halkın işlerini hiç bir suretle bir günden fazla alıkoyamazlar.

Madde 42 – Muhtarlar, örneği, Dahiliye  Bakanlığınca   belirtilecek  şekilde  resmi   mühür  kullanırlar. İki   veya   daha   fazla mahallelerin bir muhtar ve ihtiyar kuruluna bağlanmasında, mühürün örneği bozulmamak  şartiyle  bağlanan   mahallelerin  adları mühürde yazılır. Bir mahallenin birden fazla muhtar ve  ihtiyar  kuruluna  ayrılmasında da  muhtarlığın  mahallede  aldığı  numara yazılır.

Muhtarlar, her türlü kağıtlara basdıkları mühürün kenarına, imzalarını koymak ve ayrıca kağıtların uygun bir yerine  adreslerini, başlıklarını, ad ve soyadlarını yazmak ödevindedirler.

Muhtarlık mühürü, yalnız muhtarlarda veya vekillerinde bulunur ve yalnız bunlar tarafından kullanılır ve saklanır.

Madde 43 – Muhtarlık resmi mühriyle muhtar ve ihtiyar kurulu  üyelerinin  imzaları  ve  adresleri, en  büyük  mülkiye  memuru tarafından onanarak il ve ilçe yazı kalemleriyle bucak müdürlüklerine  ve  mahkeme  kalemlerine, maliye, özel idare, nüfus, tapu ve polis dairelerine ve askerlik şubelerine en büyük mülkiye memuru eliyle verilir.

Madde 44 – Muhtarların kullanacakları her türlü defter, fiş, ilmühaber, şehadetname ve başka kağıtlardan gerekli  görülenlerin örnekleri Dahiliye Bakanlığınca yapılır ve kendilerine bildirilir. Muhtarlar bu  örneklere  uygun defter, fiş, ilmühaber, şehadetname ve başka kağıtlar kullanmak ödevindedirler.

Dahiliye  Bakanlığı  bu  örnekleri  yaparken  istatistik  işleriyle  ilgili  olanları   hakkında  İstatistik  Genel  Direktörlüğünün  de düşüncesini alır.

Madde 45 – Mahalle  bekçileri, mahalle  muhtar  ve  ihtiyar  kurullarına, görevlerini  yapmakta   yardım   etmekle  ödevlidirler. Muhtarlar bunun için gerektiğinde bekçinin bağlı bulunduğu polis merkezine veya jandarma komutanlığına baş vururlar.

Madde 46 – Muhtarlar, her hangi zaruri bir sebeple geçici bir zaman için görevlerinden ayrılmak istediklerinde yerlerine ihtiyar kurulu üyelerinden birini vekil bırakmak suretiyle işi, yerin en büyük mülkiye memuruna bildirirler.

Madde 47 – Şehir ve  kasabalarda  mahalle  muhtar v e  ihtiyar  kurulları  teşkiline  dair  (4541)  numaralı  kanunun  (23) üncü maddesine dayanılarak yapılmış ve Danıştay tarafından incelenmiş olan bu Tüzük Resmi Gazete ile yayımının  ertesi  gününden başlayarak yürürlüğe  girer.

Madde 48 – Bu  Tüzük  hükümlerini  Bakanlar  Kurulu  yürütür.

Kaynak : www.adalet.gov.tr

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM