Muhtarlık İşlemleri

MAHALLE MUHTARLARININ GÖREVLERİ   MUHTARLIKTA YAPILAN İŞ ve İŞLEMLER

1)   Nüfus cüzdanı örneği vermek,
2)  Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi vermek,
3)  Uluslar arası Aile Cüzdanı Belgesi Örneği vermek, (kayıp ve çalınma durumunda)
4) Sandık seçmen listelerini askıya çıkarmak; İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen görevleri yerine getirmek,
5)  Salgın ve bulaşıcı hastalıkları ilgili resmi kurumlara bildirmek,
6) Kadastro ilanlarını askıya çıkarmak,
7) Sefer görev emirlerini ilgililere bildirmek,
8)Mahalleye giren kimliği belirsiz ve şüpheli şahısları zabıtaya haber vermek,
9) Tebligat imkansızlığında tebligat memurunun düzenleyeceği mazbatayı imzalamak; tebliğ imkansızlığı veya tebellüğünden kaçınma halinde evrakı teslim almak.
10) Vergi inceleme memurlarına bilgi vermek,
11) Mahalle denetim ekibini yönetmek ve görevlendirmek,

5272 sayılı Yeni Belediye Kanununda, mahalle muhtarına diğer kanunlarla verilen görevler dışında bir takım yeni görevler verilmiştir…

Şöyleki;

 • Mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek,  ( ki Nilüfer’de bu konuda Mahalle Komitesi işlev görmektedir. )
 • Mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek,
 • Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek,
 • Mahalle ile ilgili konularda Komitenin kararları doğrultusunda görüş bildirmek,
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

5272 sayılı Kanunda mahalle ile ilgili olarak belediyelere yüklenen görevler sırasıyla:

* Mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli yardım ve desteği sağlamak
* Kararlarında mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurmak ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışmak,

olarak belirlenmiştir.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NDE KAYIT OLMAK İÇİN GEREKEN İŞLEMLER

 1. Yerleşim yerini değiştirenler yani yeni bir Mahalleye taşınanlar; Nüfus Müdürlüğü(199’dan) veya E-Devlet’ten Nüfus Müdürlüğü’ne randevu almalı ve başvurmadan önce elektrik, su, telefon, doğalgaz kurumlarından herhangi birisine ait üstlerine kayıtlı abonmanlık sözleşmesi veya faturası ya da kiracı ise noter onaylı kira kontratı, ev sahibi ise tapu ile müracaat etmelidirler
 2. Yerleşim yeri adres değişikliği E-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

Bu işlem “5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu” gereği zorunludur. Bu işlemi 20 iş günü içinde (yaklaşık 30 güne denk düşer) yaptırmayanlara para cezası uygulanmaktadır.

MUHTARLIĞA KAYIT:

Yerleşim yerini değiştirenler yani yeni bir Mahalleye taşınanlar, bağlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğü’ne adres kaydını yaptırdıktan sonra işleminiz tamamlanmaktadır. Ancak kişisel bilgilerinizi(tel vs.) muhtarlığımıza bildirmeniz faydalıdır.

NÜFUS CÜZDANI ÇIKARMAK İÇİN :

Nüfus cüzdanının yenilemesi, değiştirilmesi veya kayıp olması durumunda; son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf ve herhangi bir bankaya kayıp üzdan kağıt bedeli yatırarak ilgili Nüfus Müdürlüğüne gidilerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yeni doğan çocukların nüfus kağıdını çıkarmak için her hangi bir belge almadan doğum raporuyla Nüfus Müdürlüğüne başvuru yeterlidir.

YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ ALMAK İÇİN:

Muhtarlığımızda kaydınız varsa, nüfus cüzdanınızla birlikte muhtarlığımıza gelerek adınıza düzenlenmiş Belgeyi alabilirsiniz.

Belgeyi kişinin kendisi dışında yalnızca aynı konutu paylaşan ve adres kaydı o konutta olan 18 yaşını doldurmuş aile bireyi alabilir.

NÜFUS CÜZDANI SURETİ (ÖRNEĞİ):

Muhtarlığımız da kaydınız varsa kimliğinizle beraber ve son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf getirerek adınıza düzenlenmiş belgeyi alabilirsiniz.

Belgeyi kişinin kendisi dışında yalnızca aynı konutu paylaşan ve adres kaydı o konutta olan 18 yaşını doldurmuş aile bireyi alabilir.

EVLİLİK İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Çifte ait Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgeleri
 • Nüfus Müdürlüğünden nüfus kayıt örnekleri
 • Kimlik asılları ve fotokopileri

3816 SAYILI KANUNA GÖRE İŞ VE İŞLEMLERİ

YEŞİLKART BAŞVURU KOŞULLARI

1- Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde aylık geliri veya aile içindeki gelir payı 1475 Sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ ünden az olan vatandaşlar

2- Özel Kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlar ( örneğin 2022 sayılı Yasadan yararlananlar )

GEREKLİ BELGELER VE AÇIKLAMALAR

1- Aynı hane halkından yeşil kart talep edenlerin aynı form ile başvuruda bulunmaları asildir.    ( Başvurular İl Sağlık Müdürlüğü Yeşil Kart Şubesine bizzat yapılır.)

2- Ayın haneden yaşayanlardan bir veya birkaçı talep etmemiş olsa dahi, hane halkının tamamı formda gösterilir.

3- Başvuru, velayet veya vesayet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına Kanuni temsilci olarak başvuruda bulunulduğu bildirilir.

4- Ayni form ile yapılan yeşil kart talepleri, hane halkından hane halkı reisi dışında kalan kişileri de kapsıyorsa ise, formun beyan ve taahhüdü gösteren bölüme, isimleri ayrı ayrı gösterilerek bunlar tarafından da imzalanır.

5- Yeşil kartın kayıp olunması halinde yahut sevk zincirinin değişmesini gerektiren hallerde Yeşil Kart ve Yeşil Kart sağlık cüzdanı, ilgililerin talebi üzerine, Yeşilkart uygulaması kayıt defterinde Yeşilkart bilgi ve işlem dosyasındaki bilgiler esas alınarak, tekrar verilir. Verilen sağlık hizmeti sebebi ile sayfaların tükenmesi halinde, Yeşil kartın ibrası ve cüzdan’ın geri verilmesi şartı ile yeniden verilmiş olduğu cüzdanın fotoğraflı sayfasına işlenerek ve ilgilinin Yeşilkart numarası aynen korunarak yeni cüzdan tanzim edilir.

6- Yeşil Kart alma talebinde bulunanlarının talepleri İl İdare Kurulunca Reddedilirse, hiçbir surette yeşil kart verilmez.

7- Başka İl ve İlçe Nüfuslarına kayıtlı olanların araştırmaları oralardan da yapılır.

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM